โรงเรียนบ้านทับท้อน

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านทับท้อน ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-932759

เซลล์พืช อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของเซลล์พืชแตกต่างจากเซลล์สัตว์

เซลล์พืช เซลล์พืชโครงสร้างที่แตกต่างจากเซลล์สัตว์ โดยการปรากฏตัวของผนังเซลล์เซลลูโลสที่แข็งแรง ซึ่งเป็นไกลโคคาไลซ์ดัดแปลงของเซลล์สัตว์ การปรากฏตัวของพลาสติดและโภชนาการออโตโทรฟิก การสังเคราะห์ด้วยแสง การมีอยู่ตามกฎของแวคิวโอลกลางขนาดใหญ่ การเจริญเติบโตของเซลล์โดยการยืด ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของปริมาตรของแวคิวโอล ไม่มีศูนย์เซลล์ในพืชชั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์ ซึ่งทำหน้าที่โดยไมโครทูบูลแต่ละตัว

ความสามารถในการเติบโตอย่างไม่จำกัดหรือระยะยาวมาก ความคล่องตัวต่ำตามกฎแล้วในทุกเซลล์ของพืชที่สูงกว่า พืชมีลักษณะการเคลื่อนไหวช้า นัสเทียที่มีการโค้งงอ อาการจาม การเคลื่อนไหวเป็นวงกลม การตอบสนองสิ่งเร้าส่วนโค้งของอวัยวะพืช มีเพียงสาหร่ายสีเขียวเท่านั้นที่พบรูปแบบเคลื่อนที่ได้มากมาย การแบ่งเซลล์ยูคาริโอติค วัฏจักรชีวิตไมโทติคของเซลล์ รวมถึงการดำรงอยู่ของเซลล์ตั้งแต่ช่วงการแบ่งตัว ไปจนถึงการแบ่งตัวถัดไปหรือการตาย

วัฏจักรเซลล์ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ระหว่างเฟสซึ่งมีการเจริญเติบโตและการทำงานของ เซลล์พืช เกิดขึ้นตลอดจนการเตรียมการสำหรับการแบ่งตัว การแบ่งนิวเคลียสและไซโตไคเนซิส กระบวนการแบ่งไซโตพลาสซึมระหว่างเซลล์ การแบ่งแยกซึ่งเอกลักษณ์ของชุดโครโมโซมของเซลล์แม่ และลูกสาวถูกรักษาไว้เรียกว่าไมโทซิส ไมโทซิสเป็นส่วนหลักของเซลล์โซมาติกทั้งหมด ดังนั้น จากเซลล์แม่หนึ่งเซลล์ที่มีชุด 2n4s จะเกิดเซลล์ลูกสาวสองเซลล์ที่มีชุด 2n2s

แต่เซลล์เดี่ยวก็สามารถเข้าสู่ไมโทซิสได้เช่นกัน ดังนั้น ในยิมโนสเปิร์มและแอนจิโอสเปิร์มนั้น พบไมโทซิสในระหว่างการก่อตัวของเซลล์สืบพันธุ์ การแบ่งที่ชุดโครโมโซมลดลงจากดิพลอยด์เป็นเดี่ยว เรียกว่าไมโอซิสและพบได้ในพืชระหว่างการก่อตัวของสปอร์ ดังนั้น จาก 1 เซลล์ดิพลอยด์จะถูกสร้างด้วยเซตเดี่ยว อินเตอร์เฟส อินเทอร์เฟสก่อนไมโทซิสและไมโอซิสประกอบด้วย 3 ช่วง พรีซินเทติก G1 สังเคราะห์ S และหลังสังเคราะห์ G2

G1 ระยะเวลา การสังเคราะห์ RNA ทุกประเภท โปรตีน การเติบโตของเซลล์ ระยะเวลา S การจำลองซ้ำของโมเลกุล DNA จำนวน DNA ในแต่ละโครโมโซมเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าแต่ความชุกของชุดโครโมโซม จำนวนโครโมโซมในนิวเคลียสไม่เปลี่ยนแปลง การสังเคราะห์โปรตีนฮิสโตน G2 ระยะเวลา ความต่อเนื่องของการสังเคราะห์โปรตีน การสะสมของพลังงาน การเพิ่มออร์แกเนลล์ของเซลล์ 2 เท่า ระยะเวลาของวัฏจักรไมโทติคนั้นแตกต่างกัน ดังนั้น ในยูคาริโอตที่มีเซลล์เดียว

ซึ่งมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ 0.5 ชั่วโมงถึง 2 ถึง 3 วัน ในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ เช่น พืชทั่วไปคือ 15 วันในถั่วจะอยู่ที่ประมาณ 2 วัน การแบ่งเซลล์แบ่งออกเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในนิวเคลียส คาริโอคิเนซิส การแบ่งนิวเคลียสและไซโตไคเนซิส การแบ่งไซโตพลาสซึม ไมโทซิส ไมโทซิสแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ โพรเฟส เมตาเฟส แอนาเฟส เทโลเฟส n ชุดเดี่ยว 2n ชุดซ้ำ c คือจำนวนโมเลกุลดีเอ็นเอในโครโมโซม โพรเฟสเป็นเฟสที่ยาวที่สุดของไมโทซีสมันเกิดขึ้น

เซลล์พืช

การทำให้เป็นเกลียวและทำให้ DNA ของโครโมโซมสั้นลง การหายตัวไปของนิวเคลียสและการล่มสลายของเยื่อหุ้มนิวเคลียส การก่อตัวของแกนอะโครมาตินหรือแกนแบ่ง ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มของไมโครทูบูลที่ยื่นออกมาจากขั้วของเซลล์ ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดการพยากรณ์ โครโมโซมแต่ละโครโมโซมจึงประกอบด้วยโครมาทิด 2 อัน 2 โมเลกุลดีเอ็นเอ 2c ที่ยึดเข้าด้วยกันโดยเซนโทรเมียร์ ในเมตาเฟสโครโมโซมจะอยู่ที่เส้นศูนย์สูตรของเซลล์

ซึ่งมีการแบ่งโครโมโซมตามยาวออกเป็น 2 โครมาทิด แขนของโครมาทิดแยกออกตามยาว แต่เซนโทรเมียร์จับไว้ด้วยกัน ในแอนนาเฟสเซนโทรเมียร์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โครมาทิดแยกออกไปทางขั้วของเซลล์ เนื่องจากการหดตัวของแกน อะโครมาติน ด้วยเหตุนี้โครโมโซมชุดเดียวกัน จึงถูกเก็บรักษาไว้ที่แต่ละขั้ว แต่ตอนนี้พวกมันทั้งหมดประกอบด้วย 1 โครมาทิดและมีชุดดิพลอยด์ 2 ชุดในเซลล์ทั้งหมด เทโลเฟสย้อนกลับไปยังคำทำนายเกี่ยวข้องกับการหมดสิ้นโครโมโซม

นิวเคลียสและเปลือกนิวเคลียร์ก่อตัว ขึ้นรอบโครโมโซมที่แต่ละขั้ว แกนหมุนของการหารจะหายไป ไซโตไคเนซิส ไซโตไคเนซิสคือการก่อตัวของแผ่นเซลล์ในระนาบเส้นศูนย์สูตร หลังจากการปรากฏตัวของ 2 นิวเคลียส ระหว่างนิวเคลียสจะเกิดระบบเส้นใยรูปทรงกระบอก ซึ่งประกอบด้วยไมโครทูบูลเรียกว่าแฟรมโมพลาส ที่มีสารเพคตินปรากฏในระนาบเส้นศูนย์สูตรของพลาสโมพลาส ในจำนวนนี้แผ่นมัธยฐานจะเกิดขึ้นและเยื่อหุ้มของถุงน้ำ

ซึ่งจะไปสร้างพลาสมาเมมเบรนทั้ง 2 ด้านของเซลล์ โปรโตพลาสต์แต่ละอันจะฝากเมมเบรนหลักไว้เหนือแผ่นมัธยฐาน หลังจากไซโตไคเนซิสจะเข้าสู่สภาวะพัก ความสำคัญทางชีวภาพของไมโทซิส อยู่ที่การถ่ายโอนไปยังเซลล์ของข้อมูลทางพันธุกรรม ที่เหมือนกันของเซลล์ต้นกำเนิด นอกจากนี้ไมโทซิสยังช่วยให้การเจริญเติบโต และการสร้างเนื้อเยื่อใหม่อีกด้วย ไมโอซิส ไมโอซิสถูกค้นพบในปี พ.ศ. 2428 โดยเบลเยฟเฉพาะเซลล์ดิพลอยด์เท่านั้นที่เข้าสู่ไมโอซิส

ในระหว่างกระบวนการทางเพศ นิวเคลียสของ 2 เซลล์จะผสานกัน กล่าวคือชุดกลายเป็นซ้ำ 2p สาระสำคัญของไมโอซิสคือการฟื้นฟูชุดเดี่ยว ในนิวเคลียสของเซลล์สืบพันธุ์ เนื่องจากหากกระบวนการทางเพศเกิดขึ้นซ้ำๆ จากรุ่นสู่รุ่นจำนวนโครโมโซมจะเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ไมโอซิสประกอบด้วย 2 แผนกนิวเคลียร์ต่อเนื่องกัน การแบ่งมีโอติคที่ 1 เรียกว่าการลดลงและส่วนที่ 2 ซึ่งดำเนินการตามรูปแบบไมโทซิส

บทความที่น่าสนใจ : ระบบกล้ามเนื้อ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกล้ามเนื้อภายในของกระดูกเชิงกราน