โรงเรียนบ้านทับท้อน

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านทับท้อน ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-932759

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทับท้อน

อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2515
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2521
อาคารสถานที่
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร – หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2525
อาคารสถานที่
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2522
อาคารสถานที่
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารสถานที่1
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2542
อาคารสถานที่1
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2546
อาคารสถานที่1
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2526
building9
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554