โรงเรียนบ้านทับท้อน

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านทับท้อน ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-932759

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทับท้อน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมชั้นอนุบาล
ป.1 9 5 14 1
ป.2 9 8 17 1
ป.3 2 7 9 1
ป.4 6 3 9 1
ป.5 7 6 13 1
ป.6 7 4 11 1
รวมชั้นประถมศึกษา 40 33 72 6
รวมทั้งหมด 40 33 73 6